Koło PZW "Słupia" w Słupsku
Rachunek bankowy ZO PZW w Słupsku.

Nowy numer: 89 1600 1462 1853 5624 4000 0001.


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2021 r.


Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2021 r.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach    PZW tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium ZO PZW w Słupsku Nr 54 z dnia 29.10.2020r.

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2021 rok

Zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód są: -honorowi członkowie  PZW

** oplata zawiera  podatek VAT w wysokości  23%


Lp.

Rodzaj  składki

[ zł ]

I.  składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   -   członkowie PZW

1.

- Podstawowa

195

2.

- Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

53

3.

- Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia,  uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

100

4.

- Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 –szkół dziennych

30

5.

- członek uczestnik  do lat 16 – szkół dziennych

15

6.

- 1 dzień – członek PZW

30

7.

- 3 dni  - członek  PZW

50

8.

- 7 dni – członek  PZW

75

9.

- 14 dni – członek PZW

100

10.

-  1 jezioro – roczna dla członków PZW  wyłącznie z brzegu

96

I a. opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   -  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

11.

- 1 dzień

45**

12.

- 3 dni

85**

13.

- 7 dni

125**

14.

- 14 dni

150**

15.

- roczna

415**

II. składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) - członkowie PZW

16.

-  Podstawowa

230

17.

-  Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

61

18.

-  Ulgowa - odznaczeni złotą, srebrną odznaką, mężczyźni od  65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

118

19.

- członek uczestnik

42

20.

- 1 dzień - członek PZW

35

21.

- 3 dni    -  członek PZW

85

22.

- 7 dni    -  członek PZW

105

23.

- górska ulgowa dla strażników SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/

40

24.

- składka uzupełniająca do składki niepełnej

35

II a. opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie)  - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

25.

- roczna

550**

26.

- 1 dzień

55**

27.

- 3 dni

115**

28.

- 7 dni

170**