Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Do zadań koła należy realizacja celów i zadań statutowych PZW,  w szczególności przez:

1) rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, zasad koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenia jedności i dobrego imienia związku,
2) szkolenie członków w zakresie: ochrony przyrody i środowiska wodnego, ryboznawstwa, metod połowu ryb oraz przepisów statutu i regulaminów obowiązujących w PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym,
3) prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne powołane przez ZO PZW,
4) gospodarowanie terenami wędkarskimi powierzonymi kołu,
5) utrzymywanie w imieniu związku kontaktów z lokalnymi władzami samorządowymi oraz współdziałanie z nimi w zakresie zagospodarowania i ochrony wód,
6) współdziałanie z policją, Państwową Strażą Rybacką oraz innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska wodnego,
7) popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizowanie zawodów wędkarskich,
8) prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej, w tym : schronisk, stanic i przystani wędkarskich,
9) organizowanie i zaspokajanie różnorodnych zainteresowań wędkarskich zgłaszanych przez członków koła, między innymi przez tworzenie odpowiednich klubów zainteresowań i zapewnienie im właściwych warunków pracy,
10) sprawowanie należytej opieki nad majątkiem związku, powierzonym kołu.